Uitspraak: moet OR informatie verstrekken?

Is de OR verplicht de door de achterban gevraagde informatie te verstrekken c.q. bekend te maken in de onderneming? (Rol nr. RP 147 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2010 afl. 12 blz. 3 e.v.)

Uitspraak Bedrijfscommissie voor Rijk en Politie: De bekendmaking van agenda's moet ingevolge art 14 lid 2 onder f en g WOR uiterlijk 7 dagen voor de OR-vergadering bekend worden gemaakt aan (o.a.) het personeel. Het verslag van de OR-vergadering moet eveneens bekend worden gemaakt (een termijn hiervoor geeft de wet niet). De OR moet zo spoedig mogelijk voldoen aan zijn verplichting verslagen van OR-vergaderingen bekend te maken in de onderneming

Situatie:

Een belanghebbende legt de vraag voor of de OR verplicht is de door hem gevraagde informatie te verstrekken c.q. bekend te maken in de onderneming. Hij meent dat de OR verplicht is op de website de volgende gegevens bekend te maken:

-           een conform de WOR vastgesteld OR-reglement voor de OR;

-           het jaarverslag van de OR over de periode maart 2009 - maart 2010;

-           de verslagen van de vergaderingen betreffende het art 24 WOR-overleg;

-           het up to date houden van de verslagen van OR-vergaderingen;

-           de officiële notulen van de vergaderingen van de OR;

-           het bekend maken van de (zakelijke) adresgegevens van OR-leden;

-           het nakomen van de verplichting tot openbaarmaking van de overlegagenda uiterlijk 14 dagen

            voor het overleg.

Bedrijfsommissie:

In zijn hoedanigheid van 'in de onderneming werkzame persoon' is de ambtenaar belanghebbende ex art 36 lid 1 WOR en daarmee kan zijn verzoek in behandeling worden genomen. Zoals uit art 36 lid 1 WOR blijkt, kan een belanghebbende slechts t.a.v. een beperkt aantal onderwerpen een vordering tot naleving van de wet instellen. De opsomming is limitatief. Dit betekent het volgende. Belanghebbende is ontvankelijk t.a.v. zijn vorderingen m.b.t. vaststelling van het OR-reglement en bekendmaking van verslagen van OR-vergaderingen. Of hij een vordering kan instellen wat betreft bekendmaking van agenda's en verslagen van de overlegvergadering is afhankelijk van de situatie. Of de OR met deze aangelegenheden is belast, hangt af van de afspraken die hij hierover heeft gemaakt met de bestuurder. Voor zover zij hebben afgesproken dat de OR verantwoordelijk is voor bekendmaking van stukken voor de overlegvergadering in de onderneming, heeft de OR ter zake een verplichting. In dat geval hebben zij besloten de WOR op dit punt te volgen (art 23a leden 3 en 4 WOR). Indien zij een andere afspraak hebben gemaakt, waardoor de OR niet is belast met bekendmaking van vergaderstukken en verslagen van de overlegvergadering, dan is belanghebbende in dit opzicht niet ontvankelijk.

Het door belanghebbende gemaakte onderscheid tussen verslagen en notulen vergt toelichting. De WOR spreekt uitsluitend over verslagen. Notulen vormen een korte zakelijke weergave (lijst met afspraken) van hetgeen is behandeld tijdens de vergadering. Of een OR naast een verslag ook notulen maakt moet zijn vastgelegd in het reglement. O.g.v. de WOR is het maken van notulen niet verplicht. In het reglement dat door de OR is overgelegd is niet opgenomen dat naast het verslag ook notulen worden gemaakt. Een vordering tot naleving van de WOR m.b.t. bekendmaking van notulen is in ieder geval niet ontvankelijk, omdat dit niet wordt genoemd in art 36 lid 1 WOR. M.b.t. de overige punten kan belanghebbende evenmin worden ontvangen. Opstelling en bekendmaking van het jaarverslag wordt niet genoemd in art 36 lid 1 WOR. Het bekendmaken van de zakelijke adres- en e-mailgegevens en telefoonnummers van OR-leden, wordt niet genoemd in art 36 lid 1 WOR.

- T.a.v. het vaststellen van een reglement. Aan de Bedrijfscommissie is geen voorlopig en/of definitief reglement ter beschikking gesteld. Het door de OR overgelegde OR-reglement betreft het reglement van de OR van het projectbureau DJI-Pool (voorloper OR). Onduidelijk is of de OR na omvorming van de onderneming een nieuw definitief reglement of een aangepast definitief reglement heeft vastgesteld. Indien dit niet het geval is, dient hij dit zo spoedig mogelijk te doen.

- T.a.v. bekendmaking van agenda's en verslagen van OR-vergaderingen. Ingevolge art 14 lid 2 onder f en g WOR moet de agenda uiterlijk 7 dagen voor de OR-vergadering bekend worden gemaakt aan (o.a.) het personeel. Het verslag van de OR-vergadering moet eveneens bekend worden gemaakt (een termijn hiervoor geeft de wet niet). De OR moet zo spoedig mogelijk voldoen aan zijn verplichting verslagen van OR-vergaderingen bekend te maken in de onderneming.

- T.a.v. bekendmaking van agenda's en verslagen van de overlegvergadering. Hiervoor geldt dat de door OR en bestuurder ter zake gemaakte afspraken leidend zijn. Is afgesproken dat de OR voor verstrekking van deze gegevens aan het personeel zal zorgen, dan moet hij de afspraken hierover nakomen (art 23a leden 3, 4 en 5 WOR). De door belanghebbende genoemde termijn van 14 dagen voor het openbaar maken van de agenda van de overlegvergadering is niet terug te voeren op de WOR. Dit zou overigens wel kunnen voortvloeien uit een afspraak die de OR met de bestuurder heeft gemaakt.

DATUM UITSPRAAK: 18 oktober 2010
RECHTERLIJK COLLEGE: Bedrijfscommissie voor Rijk en Politie
NAAM PARTIJEN: J. Heeres / OR Dienst Personele Ondersteuning Ministerie van Justitie
VINDPLAATS: Rol nr. RP 147 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2010 afl. 12 blz. 3 e.v.

Advokatencollectief Utrecht