Jurisprudentie inzake Adviesrecht van de Ondernemingsraad m.b.t. voorbehoud, afzien van besluit, haalbaarheidsonderzoek, strategisch beleid, afwijken van OR-advies, belang dochteronderneming en nakomen afspraken. Bekijk de rechterlijke uitspraken.

Uitspraak: Wijzigen publiekrechtelijke taak

Moet de OR advies kunnen uitbrengen bij de overdracht van publiekrechtelijke taken en het definitief detacheren van medewerkers? (ROR 1994/4)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, want het besluit tot invoering van de geintegreerde gevalsbehandeling van arbeidsongeschikten betreft de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Het besluit tot overgang van het personeel is wel adviesplichtig. Dat besluit is kennelijk onredelijk want de OR is geen overzicht verstrekt van de gevolgen van het besluit voor het personeel. (art. 25 lid 3 WOR, art. 23 lid 2 WOR, art 26 lid 5 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Voldoende informatie (5)

Is de toelichting van de bestuurder, tegen de achtergrond van de geformuleerde bezwaren van de GOR, voldoende om in redelijkheid tot het deelbesluit te kunnen komen (ARO/2005/22, JAR 2005/79)? Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de bestuurder heeft het deelbesluit onvoldoende gemotiveerd en had bij de afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het deelbesluit kunnen komen.

Lees meer

Uitspraak: Verdeling bevoegdheden (4)

Heeft de GOR adviesrecht bij een wijziging in de wijze waarop aan de organisatiestructuur nader vorm wordt gegeven, of binnen die structuur functies worden toebedeeld, terwijl op zichzelf die structuur niet wijzigt?
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, van een wijziging als bedoeld in artikel 25 lid 1 e WOR kan ook sprake zijn zonder dat de - formele -organisatiestructuur wijzigt, temeer indien die wijziging naar redelijke verwachting niet zonder gevolgen kan blijven,

Lees meer

Uitspraak: Uitvoering sanering zonder OR-advies

Is het uitvoering geven aan een saneringsmaatregel een kennelijk onredelijk besluit, nu de bestuurder het advies van de OR niet heeft afgewacht?(Nnb) Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, nu de saneringsmaatregel uitdrukkelijk buiten eerdere besluitvorming werd gelaten, maakt het onderdeel uit van een latere adviesaanvraag, en is het zonder het afwachten van het advies van de OR kennelijk onredelijk.

Lees meer

Uitspraak: Uitvoering besluit zonder OR-advies

Mag de bestuurder zijn reorganisatieplan uitvoeren, nu de OR nog geen advies heeft uitgebracht? (LJN: BW0499 en ARO 2012/51)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, nu de OR deskundige begeleiding genoot en geen bezwaren aan de bestuurder bekend heeft gemaakt, noch vragen heeft gesteld en ook geen sprake is van een onredelijke termijn, is niet gesteld noch gebleken dat de ondernemer niet in redelijkheid tot zijn besluit heeft kunnen komen.

Lees meer

Uitspraak: Uitvoeren besluit (9)

Mag de ondernemer uitvoering geven aan het inkrimpen van de concessie in het vervoersgebied Oostelijk Noord-Brabant, terwijl de OC informatie mist?
Uitspraak ondernemingskamer: Nee, het besluit wordt als kennelijk onredelijk gezien omdat de ondernemer het advies van de OC niet heeft afgewacht. De OC bepaalt welke informatie nodig is om te kunnen komen tot een advies.

Lees meer

Uitspraak: Uitvoeren besluit (10)

Mag de ondernemer doorgaan met de uitvoering van het besluit tot concentratie van binnendienstwerkzaamheden, terwijl het omstreden is en de OR beroep heeft ingesteld? (JAR 2004/184, ARO 2004/95)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het is aannemelijk dat de bestuurder aan het besluit uitvoering heeft gegeven en hiermee vooruitloopt op de in deze zaak ten gronde te geven beslissing.

Lees meer

Uitspraak: Uitbesteding (5)

Is een besluit tot het uitbesteden van werkzaamheden kennelijk onredelijk omdat de ondernemer niet gewacht heeft op het advies van OR? (ROR 1997/4)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de ondernemer had de OR de tijd moeten geven om de nadere informatie te bestuderen want het is duidelijk dat de OR een te respecteren belang heeft bij die informatie.

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip uitbrengen advies (1)

Is de OR te laat met uitbrengen advies? (ROR 1992/18)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, de OR is te laat want de OR had een negatief advies kunnen uitbrengen in plaats van hiermee te wachten totdat alle gewenste informatie beschikbaar was. (art. 25 lid 4 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip adviesaanvraag fusie

Is het aangaan van een convenant (en side letter) over een fusie kennelijk onredelijk nu de OR hierover geen advies is gevraagd? (ARO 2004/143)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, in redelijkheid hadden de partijen niet tot het bestreden besluit kunnen komen zonder het advies van de OR omdat in het convenant bindende afspraken stonden over de voorgenomen fusie en de OR toezeggingen waren gedaan.

Lees meer

Uitspraak: Tijdstip adviesaanvraag (1)

Is een besluit kennelijk onredelijk als een adviesaanvraag wordt ingediend nadat het besluit tot overgang van een onderdeel van de onderneming al is genomen? (niet gepubl. 24 april 1997)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, dat besluit moet worden ingetrokken. Het besluit is kennelijk onredelijk omdat de rechten van de OR zijn geschonden. (art. 25 lid 2 WOR - art. 26 lid 5 WOR)

Lees meer

Uitspraak: 'Positief, mits..'-advies

Kan de OR, na een positief advies onder voorwaarden, in een beroepsprocedure aanvoeren dat de ondernemer in de adviesaanvraag niet is ingegaan op de gevolgen voor het personeel? (niet gepubl. 17 mei 2001)

Lees meer

Uitspraak: PV is belanghebbende

Is de in de haast opgerichte personeelsvereniging belanghebbende bij inkrimping, nu de ondernemer (met in totaal 147 personen in dienst) ten tijde van de overdracht geen OR en ook geen PVT had?

Lees meer

Uitspraak: OR-advies onvoldoende meegewogen

Heeft de ondernemer het advies van de OR over het besluit tot deconcentratie van een deel van de werkzaamheden van de onderneming voldoende meegewogen? (JAR 1992/145)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer is niet ingegaan op een belangrijk bezwaar van de OR inzake de continuïteit van de onderneming. De werkelijke strekking van het besluit en de te verwachten gevolgen zijn niet behoorlijk kenbaar gemaakt.

Lees meer

Uitspraak: OR onvoldoende geinformeerd

Is de ondernemingsraad onvoldoende geïnformeerd over de beweegredenen en de gevolgen van het besluit van de ondernemer tot herstructurering van afdelingen, wat betekent dat de ondernemer niet in redelijkheid zijn besluit heeft kunnen nemen? (LJN: BR5261, ARO 2011/138, RAR 2011/148 en RvM 2011 afl. 10 blz. 17 e.v.)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het overleg tussen partijen is inhoudelijk van onvoldoende kwaliteit geweest en nu een behoorlijk verloop van een debat en daarmee ook tekortkomingen daarin, in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de ondernemer, komt de OK tot de slotsom dat de ondernemer het besluit niet in redelijkheid heeft kunnen nemen.

Lees meer

Uitspraak: Onthouden informatie aan OR

Is door het onthouden van essentiële informatie aan de Ondernemingsraad het adviesrecht wezenlijk aangetast? (JAR 2000/81)
Uitspraak Ondernemingskamer: ja, de gevraagde informatie is van wezenlijk belang voor een goede oordeelsvorming en de ondernemer heeft de plicht de OR naar behoren in te lichten.

Lees meer

Uitspraak: Nieuwe feiten na advies OR

Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden bekend geworden, die zouden hebben geleid tot een negatief advies over de verkoop van de "restwinkels" van Laurus? (JAR 2001/185)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het is niet aannemelijk dat de COR tot een ander advies had kunnen komen indien hij over juiste(re) en vollediger gegevens had kunnen beschikken.

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken met OR (7)

Is een besluit kennelijk onredelijk als de ondernemer daarmee afwijkt van eerdere afspraken met de OR? (JAR 1998/182)

Uitspraak Ondernemingskamer: nee, want het besluit heeft een beperkte strekking maar de afspraken tussen ondernemer en OR hebben in juridisch opzicht betekenis. Bij de verdere besluitvorming zal de OR advies moeten worden gevraagd en daarbij moeten de gemaakte afspraken een rol spelen. (art. 25 WOR; art. 26 lid 5 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Motivatie samenwerking gebrekkig

Heeft de OR gelijk als hij stelt dat de ondernemer de adviesaanvraag en de gewijzigde adviesaanvraag onvoldoende heeft gemotiveerd en de ondernemer daarom niet in redelijkheid tot zijn besluit is gekomen? (LJN: BV9235 en ARO 2012/52)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, want noch in de adviesaanvraag, noch in de gewijzigde adviesaanvraag, noch in het besluit is voldoende uiteenzetting gegeven welke verbetering het besluit oplevert ten aanzien van de geconstateerde "kwetsbare situatie". En weliswaar schrijft de Minister dat het besluit een belangrijke verbetering zal opleveren, maar deze verder niet gespecificeerde opmerking is niet voldoende in het kader van een behoorlijke motivering van het besluit. 

Lees meer

Uitspraak: Motivatie negatief OR advies

Kan de OR zich beroepen op toezeggingen die gemaakt zijn bij zijn advies over de hoofdlijnen van het strategisch beleid, als motivatie van een negatief advies bij de uitwerking op detailniveau? (JOR 2001/133). Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemingsraad heeft het bestaan van toezeggingen onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Lees meer

Pagina's