Uitspraak Adviesrecht over strategisch beleid (1)

Heeft de OR adviesrecht over onderdelen van een strategische nota? (JAR 1998/110)

Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de nota bevat beleidsvoornemens en geen adviesplichtige besluiten in de zin van artikel 25 lid 1 WOR. (art. 25 lid 1 WOR)

Situatie:

In het kader van de adviesprocedure ter zake van het besluit invoeren van elektronisch verkeer apotheeknota's (zie andere OK-beschikking van dezelfde datum tussen partijen) legde de ondernemer de door het bestuur vastgestelde nota "Strategie IZA Nederland 1997-2002" over. Volgens de ondernemingsraad bevat deze nota onderdelen die adviesplichtig zijn in de zin van art. 25 WOR. Zo was de ondernemingsraad van mening dat in de nota een onomkeerbaar besluit tot samenwerking met een andere verzekeraar, namelijk VGZ, was genomen. Verder zou uit de nota blijken dat IZA een besluit heeft genomen tot centralisatie of concentratie van taken van de uitvoeringsorganisatie, als gevolg waarvan het aantal regiokantoren zou worden teruggebracht. Omdat door de ondernemer over deze nota geen advies was gevraagd, ging de ondernemingsraad in beroep.

Ondernemingskamer:

De nota "Strategie IZA Nederland 1997-2002" bevat niet meer dan een samenvatting van wat voortvloeit uit de met VGZ afgesloten samenwerkingsovereenkomsten, die met een looptijd van drie jaar zijn ingegaan op 1 januari 1996. In deze overeenkomsten is voorzien in een uitgebreide evaluatie, met betrokkenheid van de ondernemingsraad vóórdat een (voorgenomen) besluit over al dan niet samenwerking met VGZ wordt genomen. De in de nota neergelegde intentie om te komen tot een 'dwingende en onverbrekelijke samenwerking' met VGZ levert daarom geen adviesplichtig besluit in de zin van art. 25 WOR op. Het niet inschakelen van een deskundige om tot deze nota te komen kan niet worden beschouwd als een besluit in de zin van art. 25 WOR. De vraag of de ondernemer een deskundige dient in te schakelen lost zich op in de eventueel te zijner tijd te beantwoorden vraag of de (verdere) besluitvorming voldoet aan de eisen van de WOR. In de nota kan verder bij gebreke van genoegzame detaillering en concretisering niet meer dan een beleidsvoornemen tot centralisatie/concentratie worden gelezen. De slotsom is dat IZA met het vaststellen van de nota "Strategie IZA Nederland 1997-2002" geen besluiten in de zin van art. 25 WOR heeft genomen. De ondernemingsraad is daarom niet ontvankelijk in zijn beroep.

DATUM UITSPRAAK: 26 maart 1998
RECHTERLIJK COLLEGE: Ondernemingskamer
NAAM PARTIJEN: Ondernemingsraad Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland / openbaar lichaam Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (IZA)
VINDPLAATS: JAR 1998/110; ROR 1998/4

Advokatenkollektief Utrecht