Jurisprudentie inzake Arbeidsvoorwaarden en de OR waaronder eindejaarsuitkering, kinderopvang, wijzigingen in salaris, vergoeding opleiding, rookpauzes, bonusregeling, leaseautoregeling, CAO, parkeerbeleid, reis-/werktijd, arbeidsduur en VUT-regeling.

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen arbeidsvoorwaarden (terugschaling in loon)

Moet werkgever terugschaling in loon ongedaan maken, omdat het in strijd zou zijn met het sociaal plan en met nadere afspraken die met werkneemster zijn gemaakt en neergelegd in een annex bij haar arbeidsovereenkomst? (ECLI:GHSHE:2016:1831, ECLI:NL:GHSHE:2016:3741 (Einduitspraak) AR 2016-0950). Uitspraak Hof Den Bosch: Nee, het voorstel om het loon terug te brengen tot dat wat behoort bij de door werkneemster feitelijk uitgevoerde functie volgt uit haar eigen keuze om de opleiding tot Woonassistent A niet te volgen. Dat voorstel is begrijpelijk en niet onredelijk, noch zijn de specifieke omstandigheden die werkneemster in het bijzonder betroffen zodanig dat van haar in redelijkheid niet kon worden verlangd dat zij het voorstel zou aanvaarden.

Lees meer

Uitspraak: Wijziging pensioenpremie mag niet, ondanks instemming OR

Mag de werkgever de pensioenpremie met instemming van de OR wijzigen in een premieverdeling werkgever/werknemer? (ECLI:NL:RBOBR:2015:3873 en PJ 2015/128)
Uitspraak Kantonrechter Den Bosch: Nee, het voorstel tot wijziging kan in het licht van alle omstandigheden van het geval niet als redelijk worden aangemerkt en aanvaarding van de wijziging kan in redelijkheid niet van de werknemer worden gevergd.

Lees meer

Uitspraak: Wijziging VUT-regeling

Uitspraak: Wijziging VUT-regeling

Is de instemming van de OR met wijziging van de VUT-regeling voldoende om individuele werknemers zich daaraan te laten verbinden? (JAR 2008/299 en Rechtspraak voor Medezeggenschap 2009 afl. 2 blz. 15 e.v.)

Lees meer

Uitspraak: Arbeidsduur en beloning

Is een besluit tot een nieuwe arbeidsduur en wijziging in de beloning (na afloop van de CAO) instemmingsplichtig? (Ng, 20 juni 2006)
Uitspraak Kantonrechter Utrecht: Nee, de OR heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door de nieuwe arbeidsduur een werktijdregeling wijzigt en de gevolgen voor de beloning betekenen niet dat sprake is van een besluit tot wijziging van de beloningsstructuur.

Lees meer

Uitspraak: Vordering individuele werknemers

Is de COR ontvankelijk bij zijn vordering namens individuele (ex-)werknemers, omdat een effectieve rechtsbescherming voor de betreffende groep werknemers niet te realiseren is?

Lees meer

Uitspraak: Regeling reistijd/werktijd

Wat vindt de arbitragecommissie van het voorstel van de werkgever over reistijd/werktijd in het kader van de WOR? Is het onredelijk dat de OR niet heeft ingestemd? Is deze regeling een regeling voor de ondernemer en de OR of een regeling voor de vakbonden?

Lees meer

Uitspraak: Primaire arbeidsvoorwaarden

Zijn de ondernemer en de OR bevoegd om gezamenlijk over de primaire arbeidsvoorwaarden te onderhandelen? (JAR 1992/22)
Uitspraak President Rechtbank Den Haag: Ja, artikel 32 WOR maakt een uitbreiding van wettelijke bevoegdheden van de OR mogelijk en het blijkt niet dat de OR geen bevoegdheden kan krijgen om over primaire arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. (art. 32 lid 2 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Parkeer- en carpoolbeleid

Is het onredelijk dat de OR weigert in te stemmen met het parkeer- en carpoolbeleid? (Ng)
Uitspraak Bedrijfscommissie: Nee, de ondernemer kan geen zwaarwegende argumenten aandragen die zwaarder wegen dan de argumenten van de OR. Daarnaast kan de ondernemer niet aangeven welke zwaarwegende bedrijfseconomische, bedrijfsorganisatorische of bedrijfssociale argumenten de ondernemer dwingen tot het nemen van het besluit.

Lees meer

Uitspraak: Verhouding OR tot CAO

Blijft de reisurenregeling van kracht als deze met instemming van de OR tot stand is gekomen en deze regeling minimaal gelijk is aan de CAO-bouwbedrijf maar niet dezelfde looptijd heeft?

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen geen zwaarwichtig belang

Kan werkgever de arbeidsvoorwaarden neerwaarts bijstellen door het eenzijdig wijzigingsbeding, de verkregen instemming van de OR en volgens werkgever zwaarwegende bedrijfseconomische omstandigheden? (JAR 2012/120)

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (leaseautoregeling)

Heeft de werkgever een zwaarwichtig bedrijfsbelang in de zin van artikel 7:613 BW om de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden betreffende de leaseauto’s te rechtvaardigen?
Uitspraak Kantonrechter Amersfoort: Nee, de door de werkgever aangevoerde argumenten leiden niet tot die conclusie.

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (bonusregeling)

Kan de ondernemer eenzijdig afwijken van een aanspraak op een bonusregeling die staat in de arbeidsovereenkomst, terwijl de OR heeft ingestemd? (JAR 2005/158)
Uitspraak Kantonrechter: Ja, de ondernemer had een zwaarwichtig financieel bedrijfsbelang om de instemming te vragen aan de OR waardoor het niet onredellijk en onbillijk is van de ondernemer de werknemer geen volledige bonus uit te keren.

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (rookpauzes)

Is het besluit van de werkgever te beschouwen als een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden en mag het besluit op deze wijze worden doorgevoerd? (JAR 2005/105)
Uitspraak Rechtbank Maastricht: Nee, daar voor de betrokken werknemers een primaire arbeidsvoorwaarde is ontstaan, heeft de werkgever zonder overleg met de afzonderlijke werknemers of namens hen optredende vakorganisaties, niet het recht eenzijdig een wijziging daarvan door te voeren.

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (volgen opleiding)

Mag de werkgever eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen, in het geval geen instemming van de OR is gevraagd? (ROR 2000/22)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, er zijn diverse argumenten waardoor duidelijk wordt dat de ondernemer zich niet in redelijkheid kon beroepen op het eenzijdig wijzigingsbeding. Het ontbreken van de instemming van de OR is een van die redenen. 

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (vergoeding)

Kan de werkgever de individuele werknemers een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden opleggen als de OR heeft ingestemd met de wijziging van de regeling? (ROR 1997/24)
Kantonrechter Utrecht: Nee, de instemming van de OR is in dit geval nodig om de regeling te kunnen wijzigen. Maar de werkgever kan de gewijzigde regeling niet eenzijdig opleggen aan de individuele werknemers want de werkgever heeft het recht hiertoe niet opgenomen in de arbeidsovereenkomsten. (art. 27 WOR; art. 7: 613 BW)

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen (salarisvermindering)

Kan de ondernemer individuele arbeidsovereenkomsten eenzijdig wijzigen door een salarisvermindering door te voeren waarmee de OR heeft ingestemd? (JAR 1996/53)
Uitspraak Kantonrechter Rotterdam: Nee, de ondernemer heeft zich het recht niet voorbehouden in de bestaande regeling eenzijdige wijzigingen aan te brengen. De ondernemer heeft het akkoord van de betrokken werknemers nodig.(art. 27 WOR)

Lees meer

Uitspraak: Eenzijdig wijzigen(eindejaarsuitkering)

Kan de werkgever eenzijdig wijzigingen aanbrengen in de individuele arbeidsovereenkomst als de OR heeft ingestemd met een wijziging van de regeling van de eindejaarsuitkering? (JAR 1995/162)
Uitspraak Rechtbank Amsterdam: Nee, de instemming van de OR met de wijziging van de regeling betekent niet dat de ondernemer de individuele arbeidsovereenkomst eenzijdig kan wijzigen. De bevoegdheid van de ondernemer om dat te doen hangt af van inhoud van de arbeidsovereenkomst met die individuele werknemer. (art. 27 WOR) 

Lees meer

Advies: Eindejaarsuitkering Kinderopvang

Mag de bestuurder de eindejaarsuitkering afhankelijk maken van het financieel resultaat, zonder met de OR afspraken te maken over de invulling van de objectief meetbare resultaten terwijl de CAO dit wel voorschrijft?

Lees meer