Jurisprudentie Oprichting OR en verkiezingen inzake beperking passief kiesrecht, beperking verkiesbaarheid, informatievoorziening verkiezingen, kandidaatstelling OR en uitstellen van de invoering van een OR.

Uitspraak: OR-kandidaat kan slechts op één kandidatenlijst staan

Heeft de OR de kandidatenlijst van X, ingediend voor de verkiezingen van de OR, terecht ongeldig verklaard met als reden dat een werknemer niet als kandidaat kan worden geplaatst op zowel een kandidatenlijst van de vakbond voor de verkiezingen van een OC als op een vrije kandidatenlijst voor de verkiezingen van de OR? Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Ja, het stelsel van de wet is zondanig dat een OR commissies kan instellen die bemenst worden door OR-leden (art. 15 WOR) en in samenhang met art. 9 lid 2 WOR er een waarborg is dat een kandidaat-OR-lid nooit in twee lijsten verkozen kan worden, en dus een gekozen OR-lid altijd in een commissie zal plaatsnemen als verkozen lid van de lijst op grond waarvan hij in de OR is verkozen.

 

Lees meer

Uitspraak: Weigeren OR-kandidaat

Kan de werknemer aangemerkt worden als een in de onderneming werkzame persoon en voldoet hij aan de in het OR-reglement genoemde termijn voor het passief kiesrecht? (20 februari 2007, niet gepubliceerd)
Uitspraak Bedrijfscommissie voor de Overheid: nee, hoewel de ambtenaar zijn aanstelling ook behield ten tijde van zijn wethouderschap was hij niet in de onderneming werkzaam en dat betekent dat hij niet voldoet aan de vereisten voor het passief kiesrecht.

Lees meer

Uitspraak: Voorkeurstemmen

Is de kieswet van toepassing op OR-verkiezingen, wanneer in het OR-reglement anders is geregeld? (niet gepubl.08-06-2000)
Uitspraak Bedrijfscommissie: Nee, het OR-reglement is niet strijdig met de WOR; de kieswet is niet bestemd voor OR-verkiezingen.

Lees meer

Uitspraak: Verkiezingen OR niet rechtsgeldig

Kan het verwijderen van de adressticker op de retourenvelop leiden tot ongeldig verklaring van een stem? (JAR 2007/25)
Uitspraak Voorzieningenrechter Harderwijk: nee, nu de OR niet handelde overeenkomstig zijn reglement en een nieuwe werkwijze introduceerde met een blanco envelop, kan het niet gebruik maken daarvan, niet leiden tot ongeldig verklaring van stemmen en moet de OR opnieuw verkiezingen organiseren.

Lees meer

Uitspraak: Reserveren OR-zetels

Mag de OR die volgens de WOR en het reglement moet bestaan uit 15 leden, twee kandidaten een zetel weigeren omdat deze gereserveerd zijn voor een later toe te treden bedrijfsonderdeel? (23 januari 2001)
Uitspraak Rechtbank Leeuwarden: Nee, het bewuste bedrijfsonderdeel is nog niet toegetreden tot de medezeggenschapsstructuur, waarmee de OR op dit moment niet voldoet aan de wettelijk vastgestelde norm van 15 leden.

Lees meer

Uitspraak: Ondernemer moet OR instellen

Kan de ondernemer met een beroep op een verstoorde verstandhouding met zijn personeel het instellen van een OR uitstellen? (LJN: BV7026, RvM 2012 afl. 4 blz. 3 e.v. en Praktijkbl. OR 2012 afl. 5 blz. 36 e.v. - vervolg op Bedrijfscommissie Markt I 28 oktober 2011 bemiddelingsadvies BC MI 11.022 RvM 2012 afl. 2 blz. 3 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter Alkmaar: Nee, de ondernemer houdt een onderneming in stand waarin ten minste 50 personen werken, zodat hij op grond van de Wor verplicht is een OR in te stellen; nu het om een wettelijke plicht gaat tot instelling van een OR kan de ondernemer zich er na al die tijd niet op (blijven) beroepen dat een verstoorde verstandhouding hieraan in de weg staat.

Lees meer

Uitspraak: Kandidaatstelling te laat

Kan verzoeker alsnog van de OR verlangen zijn kandidatuur te accepteren en opnieuw verkiezingen uit te schrijven? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2008 afl. 8/9 blz. 5 e.v.)
Uitspraak Kantonrechter: Nee, het verzoek is niet ontvankelijk nu het na de in artikel 36 lid 3 WOR genoemde termijn is ingediend.

Lees meer

Uitspraak: Informatievoorziening verkiezingen

Is de OR rechtsgeldig tot stand gekomen, nu werkneemster wegens ziekte niet op haar huisadres op de hoogte is gehouden van de mogelijkheden om zich verkiesbaar te stellen? (Rechtspraak voor Medezeggenschap 2006 afl.6/7)
Uitspraak bedrijfscommissie voor de Overheid: ja, want niet gebleken is dat de OR in strijd met de WOR dan wel zijn reglement heeft gehandeld.

Lees meer

Uitspraak: Beperking verkiesbaarheid

Mag de OR in het OR-reglement eisen stellen aan de verkiesbaarheid van OR-leden? (JAR 2006/8)
Uitspraak Voorzieningenrechter: Nee, het is de OR niet toegestaan extra vereisten te stellen aan de verkiesbaarheid van medewerkers. Alleen de vereisten conform de WOR aan de diensttijdeis zijn releveant.

Lees meer

Uitspraak: Beperking passief kiesrecht

Mag de OR in zijn reglement de bepaling opnemen dat kandiaten voor de OR-verkiezingen beschikbaar moeten zijn voor de volledige zittingsperiode?
Uitspraak Voorzieningenrechter: Nee, deze bepaling is in strijd met de WOR en met een goede toepassing van de WOR en is als zodanig nietig.

Lees meer