Heeft de OR de vrije kandidatenlijst van X, ingediend voor de verkiezingen van de OR, terecht ongeldig verklaard met als reden dat een werknemer niet als kandidaat kan worden geplaatst op zowel een kandidatenlijst van de vakbond voor de verkiezingen van een OC als op een vrije kandidatenlijst voor de verkiezingen van de OR?

Uitspraak Kantonrechter Den Haag: Ja, het stelsel van de wet is zondanig dat een OR commissies kan instellen bemenst door OR-leden (art. 15 WOR) en in samenhang met art. 9 lid 2 WOR er een waarborg is dat een kandidaat-OR-lid nooit in twee lijsten verkozen kan worden, en dus een gekozen OR-lid altijd in een commissie zal plaatsnemen als verkozen lid van de lijst op grond waarvan hij in de OR is verkozen.


Situatie
Van 15 tot 17 november 2016 vinden de verkiezingen plaats van de OR, alsmede van twee door de OR ingestelde Onderdeelcommissies (OC’s). Naast de bepalingen in de WOR is voor de OR en de OC’s van toepassing het ‘reglement van de Ondernemingsraad’(OR-reglement) van 29 juni 2016. In het kader van de verkiezingen heeft X vrije kandidatenlijsten ingediend. Op de door hem ingediende lijst staat onder meer de heer Y als kandidaat voor de OR. Y is lid van de werknemersvereniging FNV Publiek Belang (FNV) en door de FNV op de kandidatenlijst voor een van de OC’s gezet.

De Landelijke Verkiezingscommissie van de OR (LVC) en de OR hebben de vrije kandidatenlijst van X, ingediend voor de verkiezingen van de OR, ongeldig verklaard met als reden dat een werknemer niet als kandidaat kan worden geplaatst op zowel een kandidatenlijst van FNV voor de verkiezingen van een OC als op een vrije kandidatenlijst voor de verkiezingen van de OR, waarbij de lijst van X o.g.v. het OR-Reglement eerst kan worden getoetst na vaststelling van de lijst van FNV. X is na de ongeldigverklaring de gelegenheid geboden de kandidatenlijst te wijzigen maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. X vordert dat de OR de door hem ingediende kandidatenlijst geldig verklaart dan wel de LVC opdracht geeft de kandidatenlijst geldig te verklaren en aldus X met de bedoelde kandidatenlijst laat deelnemen aan de OR verkiezingen.

Kantonrechter
Het stelsel van de wet is dat er een gekozen OR is die commissies kan instellen die bemenst worden door leden uit OR-leden (art. 15 WOR). In samenhang met art. 9 lid 2 WOR is er een waarborg dat een kandidaat-OR-lid nooit in twee lijsten verkozen kan worden, en dus zal een gekozen OR-lid altijd in een commissie plaatsnemen als verkozen lid van de verkiezingslijst op grond waarvan hij in de OR is verkozen.

OR PostNL Productie heeft in afwijking dan wel in aanvulling op de WOR ervoor gekozen om aparte verkiezingen te houden voor de OC’s. In het ‘instellingsbesluit onderdeelcommissies’ (art 1) staat dat de OC’s centraal beleid dat op centraal niveau is afgestemd toetsen op de toepassing binnen de eigen kolom. In dat licht bezien, namelijk dat de OC’s het beleid van de OR toetsen, stelt de kantonrechter vast dat er een weeffout in het reglement zit, door niet expliciet te bepalen dat een lid van de OR niet voor een andere lijst dan waarvoor hij in de OR is gekozen in een OC kan zitten. En dat had gemoeten, want als dat wel zou kunnen dan zou een gekozen lid van de OC met zichzelf in conflict kunnen komen als hij tegelijkertijd ook lid van de OR is voor een andere achterban. Die weeffout zit er, maar de beslissing in het kader van deze procedure moet dus zijn dat de LVC terecht de lijst van X heeft afgekeurd, juist om te voorkomen dat het bovenstaande zich voordoet. De vordering van X wordt afgewezen.

Datum Uitspraak:       10 november 2016
Rechterlijk College:    Kantonrechter Den Haag
Partijen:                       Dhr. X / OR PostNL Productie B.V.
Vindplaats:                  Rolnr. 5492836 \ RL EXPL 16-30446 niet gepubliceerd.

Sprengers Advocaten Utrecht