Jurisprudentie Verstrekken opdracht deskundige en de OR inzake de rol van de ondernemingsraad bij een adviesopdracht extern deskundige politiek primaat, adviesopdracht extern deskundige en herformuleren onderzoeksopdracht. Lees de uitspraken.

Uitspraak: Herformuleren onderzoeksopdracht

Moet de ondernemer de onderzoeksopdracht aan een organisatie-adviesbureau opnieuw formuleren omdat de OR de opdracht te beperkt vindt? (ROR 1999/28)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, dat is niet nodig want de door de OR voorgestelde uitbreiding valt bij een redelijke lezing al onder de geformuleerde onderzoeksopdracht.

Lees meer

Uitspraak: Adviesopdracht extern deskundige

Is het advies dat de Adviescommissie uitbrengt aan de minister over de kerntaken van de onderneming te beschouwen als een besluit tot vaststelling van die taken en daarmee op grond van artikel 25 lid 1 WOR een besluit waarover de OR het adviesrecht toekomt? En indien dit wordt nagelaten het besluit kennelijk onredelijk is? (ROR 2002/26)

Lees meer

Uitspraak: Adviesopdracht extern deskundige politiek primaat

Is de verstrekking van de adviesopdracht over de business cases ten onrechte niet aan de OR voorgelegd? (Kantonrechter Utrecht 4 maart 2011, niet gepubliceerd).
Uitspraak kantonrechter: het is voldoende aannemelijk dat het te gelegener tijd door de ondernemer te nemen voorgenomen besluit op het advies zal gaan steunen en in dat geval is voor formulering en verstrekking van de adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming het advies van de OR nodig

Lees meer