Jurisprudentie: verzelfstandiging en de OR. Wat is de rol van de OR bij de verzelfstandiging van een bedrijf (onderdeel). Uitspraken inzake motivatie, nakomen afspraken, privatisering gemeentelijke instelling, slechtere arbeidsvoorwaarden en verzelfstandiging .

Uitspraak: Verzelfstandiging gemeentelijke dienst

Is een besluit tot verzelfstandiging van een gemeentelijke dienst adviesplichtig? (JAR 1997/183)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is adviesplichtig omdat het besluit niet onder het primaat van de politiek valt. De medezeggenschapsregeling bij publiekrechtelijke lichamen moet zo nauw mogelijk aansluiten bij die van de marktsector

Lees meer

Uitspraak: Verzelfstandiging kliniek (2)

Is er sprake van een redelijk besluit nu het besluit tot verzelfstandiging van de kliniek automatisch leidt tot het wijzigen van de rechtspositie van de medewerkers zonder dat de GOR of de OR om advies is gevraagd? (ARO 2005/214 = vervolg van Ondernemingskamer 22 juli 2005, JAR 2005/231)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat de gevolgen van het besluit inherent zijn. 

Lees meer

Uitspraak: Verzelfstandiging kliniek (3)

Heeft de OK ten onrechte het besluit tot verzelfstandiging vernietigd nu de Staat zich beroept op het politiek primaat en de OR niet om advies heeft gevraagd? En dient de OR of de GOR een adviesaanvraag te krijgen voor de personele gevolgen van dit besluit? (NJ 2007/102 en ARO 2007/42)
Uitspraak Hoge Raad: Ja, besluitvorming tot verzelfstandiging vraagt een politieke afweging en sluit niet uit dat advies gevraagd kon worden over de personele gevolgen.  

Lees meer

Uitspraak: Verzelfstandiging kliniek (1)

Is het redelijk dat het besluit tot verzelfstandiging van de kliniek automatisch leidt tot het einde van de ambtelijke status van de medewerkers en betekent dit dat de OR hierover ook advies gevraagd had moeten worden? (ARO 2005/137, JAR 2005/231)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, het is niet aannemelijk gemaakt dat de keuze van het besluit zondermeer met zich meebrengt dat ook de rechtspositie van de medewerkers verandert. 

Lees meer

Uitspraak: Slechtere arbeidsvoorwaarden (2)

Is het besluit om slechtere arbeidsvoorwaarden dan van de bank-CAO toe te passen op het personeel van het op te richten Call Centre kennelijk onredelijk? (ROR 1997/2)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, want het belang van kostenreductie is niet voldoende afgewogen tegen verplichtingen op grond van de CAO. Het is hierbij van belang dat de activiteiten van het Call Centre tot de kernactiviteiten van de bank horen.

Lees meer

Uitspraak: Privatisering gemeentelijk-instelling

Is het besluit tot privatisering van een gemeentelijke instelling adviesplichtig? (ROR 1997/7)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is adviesplichtig omdat het besluit gevolgen heeft voor het personeel en in het besluit keuzes worden gemaakt op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. De gemeente moet het besluit intrekken omdat de COR geen advies is gevraagd. 

Lees meer

Uitspraak: Nakomen afspraken (5)

Is een besluit kennelijk onredelijk als toezeggingen over vervoersfaciliteiten die gedaan zijn bij de verzelfstandiging van bedrijfsactiviteiten, niet worden nagekomen? (JAR 1997/242)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, dit besluit is kennelijk onredelijk en de toezeggingen moeten worden gehandhaafd, ook bij de overgang van de onderneming na verzelfstandiging.

Lees meer

Uitspraak: Motivatie besluit (6)

Moet een besluit tot verzelfstandiging worden ingetrokken als de argumenten van de ondernemer het besluit niet kunnen dragen? (JAR 1998/197)
Uitspraak Ondernemingskamer: Ja, het besluit is om die reden onvoldoende gemotiveerd en kennelijk onredelijk. Het besluit moet worden ingetrokken. 

Lees meer

Uitspraak: Motivatie besluit (5)

Kan het besluit om een bedrijfsonderdeel te verzelfstandigen in stand blijven nu de motieven voor dit besluit niet bij de adviesaanvraag aan de OR zijn meegedeeld maar pas in een later stadium? (ROR 1998/12)
Uitspraak Ondernemingskamer: Nee, de ondernemer moet het besluit intrekken omdat in de periode voorafgaande aan de besluitvorming niet voldoende inzicht en informatie is verschaft aan de OR. 

Lees meer