Artikel 23, 23a en 23b WOR regelen het reguliere overleg van de OR met de bestuurder. Artikel 24 regelt het zogenoemde Algemene Gang van Zaken Overleg, wat de ondernemingsraad en de bestuurder in bijzijn van een vertegenwoordiging van de toezichthouder, volgens de wet verplicht zijn tweemaal per jaar met elkaar te voeren. 

De OV

Het overleg van de OR en de bestuurder (de directie) vindt plaats in een overlegvergadering (de OV). In een overlegvergadering spreken ondernemingsraad en bestuurder met elkaar over allerlei zaken die het bedrijf en het personeel aangaan. De bestuurder en de OR kunnen ieder onderwerpen ter bespreking aandragen. Ook komen onderwerpen op de agenda van bijvoorbeeld artikel 25, 27 of 28. Een overlegvergadering kan niet plaatsvinden als minder dan de helft van het aantal zittende OR-leden aanwezig is (artikel 23a lid 1 WOR).

Jaarlijkse planning

Meestal maken OR en bestuurder jaarlijks een planning van het aantal overlegvergaderingen. Dat aantal zal per organisatie verschillen. Het verplichte aantal van minimaal 6 overlegvergaderingen per jaar is uit de WOR, maar dit aantal is niet ongebruikelijk. Ook zal altijd een vergadering moeten worden uitgeschreven wanneer de ondernemingsraad of de ondernemer daarom vraagt. Dat is een zogenoemde “tussentijdse” OV. Voor een effectief overleg is het aan te bevelen om de agenda en de bijbehorende stukken minimaal een week vóór de vergadering te verspreiden.

Secretaris en voorzitter OV

De secretaris van de OR is meestal ook de secretaris van de overlegvergadering. Deze stelt de agenda op, na overleg met de voorzitter van de OR en de bestuurder. De bestuurder en de voorzitter van de OR zitten beurtelings de OV voor. De ondernemingsraad en bestuurder kunnen hierover andere afspraken maken (artikel 23a lid 2 en 3 WOR).

Woordvoerder

Op de overlegvergadering kunnen alle leden van de OR het woord voeren. De OR kan er voor kiezen om voor een agendapunt een woordvoerder aan te wijzen, bijvoorbeeld vanwege iemands deskundigheid op dat gebied.

Uitnodigen deskundige

Zowel de ondernemer als de ondernemingsraad kunnen een deskundige uitnodigen voor het bijwonen van de overlegvergadering. Zij stellen elkaar hiervan tijdig vooraf op de hoogte.

Besluitvorming en schorsing

Er kunnen tijdens de overlegvergadering besluiten worden genomen. In veel gevallen is het aan te raden na de overlegvergadering in een aparte OR-vergadering een standpunt te bepalen en de bestuurder hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is ook mogelijk dat de voorzitter van de OV op verzoek de OV schorst voor onderling beraad.

Informeel overleg

Soms wordt buiten de overlegvergaderingen informeel overleg gevoerd tussen de bestuurder en het dagelijks bestuur van de OR. Daar is op zich geen bezwaar tegen, als maar duidelijk is dat geen besluitvorming plaats kan vinden in het informele overleg.

Overleg tussen commissie en bestuurder

Als de OR bevoegdheden heeft overgedragen aan een commissie, zal deze commissie het overleg voeren met de bestuurder.

Artikel 24 overleg

Naast het reguliere overleg tussen OR en bestuurder schrijft de wet ook voor dat er tweemaal een overleg plaatsvindt over de algemene gang van zaken van de onderneming. In die vergaderingen informeert de bestuurder de ondernemingsraad over onderwerpen uit artikel 25 en 27 die in voorbereiding zijn of er aan staan te komen. OR en bestuurder kunnen dan tijdig afspraken maken over de betrokkenheid van de OR met een instemmingverzoek of adviesaanvraag. Bij deze overleggen moet ook een vertegenwoordiging van de toezichthouder - als die er is - aanwezig zijn.