Achterban

De OR heeft een goed achterbancontact nodig om optimaal te kunnen functioneren. De directie moet de ondernemingsraad en achterban hiervoor de gelegenheid geven.

Lees meer

Adviesprocedure van de OR

De bestuurder heeft voor bepaalde onderwerpen adviesplicht. Hij moet dan een adviesvraag indienen. De verdere adviesprocedure van de OR bestaat uit verschillende stappen die te lezen zijn in dit artikel.

Lees meer

Adviesrecht van de OR

De OR heeft adviesrecht over organisatorische en bedrijfseconomische aangelegenheden als reorganisatie, fusie of investeringen.

Lees meer

Algemene geschillenregeling

De algemene geschillenregeling is de regeling die gevolgd moet worden bij geschillen die te maken hebben met de naleving van de WOR. Geschillen kunnen spelen tussen personeelsleden of de vakbond enerzijds en de OR of ondernemer anderzijds en tussen de OR en de ondernemer.

Lees meer

Ambtelijk secretaris

De OR kan een ambtelijk secretaris aanstellen, die beroepsmatig secretariële en/of beleidsmatige taken voor de ondernemingsraad uitvoert. De ondernemer moet hiervoor wel toestemming geven.

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige College Bescherming Persoonsgegevens) houdt toezicht op de naleving van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). De WBP geldt niet meer per 25 mei 2018. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees meer

Bedrijfscommissie

Bedrijfscommissies kunnen bemiddelen en adviseren bij geschillen over de naleving en de uitvoering van de Wet op de Ondernemingsraden.

Lees meer

Benoeming bestuurder en invloed OR

De OR heeft adviesrecht bij benoeming of ontslag van een bestuurder (de directeur). Tegen een genomen besluit kan de OR geen beroep instellen.

Lees meer

Beroepsprocedure adviesrecht

De OR kan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam beroep instellen als hij het niet eens is met een besluit van de ondernemer waarover de OR adviesrecht heeft. Hoe deze beroepsprocedure over het adviesrecht in zijn werk gaat is te lezen in dit artikel.

Lees meer

Bestuur, RvC, RvT en de OR

De WOR geeft voor de overlegvergaderingen over de algemene gang van zaken een verschijnplicht van leden van het toezichthoudend orgaan aan. Dit geldt ook bij de overlegvergadering ter bespreking van een adviesaanvraag.

Lees meer

Bestuurder/directie

De bestuurder is volgens de WOR degene die, alleen of met anderen, in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid.

Lees meer

Centrale ondernemingsraad (COR)

De Centrale Ondernemingsraad wordt ingesteld als een ondernemer meer dan één onderneming heeft met een OR. Hoe gaat de COR te werk?

Lees meer

College voor de Rechten van de Mens

De Commissie Gelijke Behandeling is sinds oktober 2012 opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. Een van de taken van dit College is om zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Direct benadeelden, de vakbond, een belangenorganisatie of de OR, kunnen het College om een oordeel vragen.

Lees meer

Controle personeel en instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht over besluiten met betrekking tot voorzieningen die bestemd (kunnen) zijn voor waarneming van aanwezigheid, gedrag en prestaties van het personeel.

Lees meer

Deskundige

De OR kan een deskundige inschakeling voor zaken waar specialistische kennis voor nodig is. De OR heeft geen toestemming nodig om een deskundige in te schakelen. De ondernemer betaalt de kosten van het inschakelingen van een deskundige.

Lees meer

Functionaris Gegevensbescherming (DPO) en OR

De AVG
Vanaf 1.1.2016 is er de Wet meldplicht datalekken, opgenomen in de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP art.13 en 34a), en zijn bedrijven verplicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden wanneer gevoelige persoonsgegevens van burgers, cliënten en klanten of van het eigen personeel, “op straat” terecht zijn gekomen. De privacywetgeving is verder aangescherpt door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2016; deze treedt op 25 mei 2018 in werking  en vervangt de WBP. Artikel 37 AVG verplicht een (groot) aantal organisaties en bedrijven om een Functionaris Gegevensbescherming (DPO: Data Protection Officer) aan te wijzen.

Lees meer

Geheimhouding OR

Leden van de OR en van OR-commissies zijn verplicht tot geheimhouding van (geheime) bedrijfsinformatie als dit is afgesproken met de ondernemer, of wanneer zij dit - in verband met opgelegde geheimhouding - hadden moeten begrijpen.

Lees meer

Groepsondernemingsraad (GOR)

Een groepsondernemingsraad (GOR) kan ingesteld worden door een ondernemer of groep ondernemers als dit bevordelijk is voor een goede toepassing van de wet.

Lees meer

Informatie over topbeloningen

De OR van heeft het recht op informatie over topbeloningen in de onderneming. Dit informatierecht geldt voor OR-en uit bedrijven en instellingen met ten minste 100 werknemers.

Lees meer

Informatierecht van de OR

Informatierecht is het recht van de OR om informatie te vragen over relevante zaken van de onderneming. De ondernemer is verplicht de OR informatie te geven over bepaalde zaken.

Lees meer

Initiatiefprocedure

De OR kan op grond van zijn initiatiefrecht zelfstandig voorstellen bij de directie indienen. Dit vraagt veel voorbereiding van de ondernemingsraad. Een initiatiefvoorstel heeft grotere kans van slagen met steun van de achterban. 

Lees meer

Initiatiefrecht van de OR

Inititatiefrecht is dat de OR zelf voorstellen kan indienen over alles wat de onderneming aangaat. De ondernemer is verplicht te reageren op een initiatiefvoorstel van de OR.

Lees meer

Instemmingsprocedure

Bij regelingen of veranderen over het HR-beleid heeft de ondernemer instemming van de OR nodig. In de WOR staan de regels waaraan de instemmingsprocedure moet voldoen. 

Lees meer

Instemmingsrecht van de OR

Het instemmingsrecht van de OR heeft betrekking op besluiten over het personeels- of sociaal beleid van de onderneming. Als de ondernemingsraad niet instemt met het besluit, mag de werkgever het niet uitvoeren.

Lees meer

Kantonrechter

Volgens de Algemene geschillenregeling: is de kantonrechter bevoegd naleving van de WOR te vorderen.

Lees meer

Klachtenregeling en de OR

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen, wijzigen of intrekken van een klachtenregeling.

Lees meer

Kosten van het OR-werk

Medezeggenschap kost geld. De ondernemer betaalt alle kosten die de OR moet maken om zijn taak te kunnen vervullen.

Lees meer

Onderdeelcommissie

Voor onderdelen in de onderneming kan de OR voor onbepaalde duur een aparte onderdeelcommissie (OC) instellen. Het komt vaak voor dat de OR alle bevoegdheden (behalve het voeren van rechtsgedingen) over de zaken die dat onderdeel aangaan, delegeert naar de OC.

Lees meer

Ondernemer

De ondernemer is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt. In dit artikel meer over de verschillende rechtsvormen.

Lees meer

Ondernemingskamer

De OR heeft met de ondernemingskamer te maken bij geschillen over adviesplichtige besluiten. De OR kan zich rechtstreeks tot de OK wenden; inschakeling van een advocaat is noodzakelijk.

Lees meer

Ondernemingsovereenkomst

Een ondernemingsovereenkomst of convenant is een schriftelijke afspraak tussen ondernemer en OR. Het kan gaan om extra bevoegdheden of aanvullende voorschriften over de toepassing van de WOR.

Lees meer

Opschortingsprocedure

De OR heeft adviesrecht bij belangrijke financieel-economische en bedrijfsorganisatorische besluiten. Als het besluit afwijkt van het advies van de OR, geldt een opschortingstermijn van een maand. De ondernemingsraad heeft dan bedenktijd om tegen het besluit in beroep te gaan.

Lees meer

OR bij de overheid

Het politiek primaat beperkt de invloed van de ondernemingsraden bij de overheid. Politieke besluiten vallen buiten het overleg met de OR. De personele gevolgen van die besluiten vallen wel onder het adviesrecht.

Lees meer

OR en het recht op enquête

Het enquêterecht regelt dat onder andere vakbonden een verzoek kunnen doen aan de Ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van een onderneming. Advies van de SER over zeggenschapsverhoudingen in Nederland: géén zelfstandig enquêterecht voor de OR.

Lees meer

OR of PVT instellen

Het instellen van een OR is verplicht als het aantal in de onderneming werkzame personen 50 is of meer. Bij kleine ondernemingen kan een PVT worden ingesteld.

Lees meer

OR-bevoegdheden

De ondernemingsraad heeft vier belangrijke bevoegdheden: het adviesrecht, het instemmingsrecht, het initiatiefrecht en het informatierecht.

Lees meer

OR-budget

Wanneer de OR een eigen budget heeft kan hij vrij beschikken over het afgesproken bedrag. Dat is handig, maar er zitten ook nadelen aan.

Lees meer

OR-commissie

Het OR-werk is veelomvattend en kost de nodige tijd. De ondernemingsraad kan commissies instellen om taken te verdelen en om (eventueel) andere collega's bij het OR-werk in te zetten.

Lees meer

OR-faciliteiten

De OR en de OR-commissies mogen gebruik maken van alle voorzieningen waarover ook de directie zelf beschikt. Daarnaast hebben de OR-leden en commissieleden het recht op vrije tijd voor overleg en scholing.

Lees meer

OR-jaarverslag

De OR is verplicht een jaarverslag op te stellen. Met het jaarverslag geeft de ondernemingsraad aan zijn achterban een overzicht van de OR-activiteiten van het afgelopen jaar.

Lees meer

OR-werkplan

Een werkplan is een hulpmiddel om het OR-werk te structureren. De ondernemingsraad geeft in een werkplan aan welke onderwerpen hij wil oppakken en wanneer.

Lees meer

Overlegprocedure

De overlegprocedure van OR en bestuurder is geregeld in de WOR. De overlegvergadering is waar het overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder plaatsvindt. 

Lees meer

Overlegrecht van de OR

Een overlegvergadering (OV) is een formele bijeenkomst tussen de ondernemer en de OR. Tenminste tweemaal per jaar moet in een overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming besproken worden.

Lees meer

Personeelsvergadering

De personeelsvergadering is een vorm van medezeggenschap voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers, waarvoor geen PVT is ingesteld.

Lees meer

Personeelsvertegenwoordiging (PVT)

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is het medezeggenschapsorgaan voor bedrijven en instellingen met 10 tot 50 medewerkers.

Lees meer

Rechtspositie OR-leden

De ondernemer mag OR-leden niet belemmeren in hun gewone werk of promotiekansen. Ook mag een OR-lid niet ontslagen worden, alleen om het feit dat hij in de ondernemingsraad zit.

Lees meer

Scholing OR

OR-leden hebben recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar. OR-werk vraagt deskundigheid waarvoor de meeste mensen niet zijn opgeleid.

Lees meer

Schorsing en uitsluiting OR-lid

Uitsluiting en schorsing van een OR-lid kan alleen als hij of zij het OR-werk ernstig belemmert of het overleg tussen ondernemingsraad en ondernemer ernstig verstoort. De kantonrechter beslist hierover.

Lees meer

Stappenplan adviesrecht

De OR heeft het adviesrecht bij belangrijke bedrijfseconomische en organisatorische besluiten van de ondernemer. In dit artikel een stappenplan dat de ondernemingsraad kan volgen om tot een advies te komen.

Lees meer

Stimulerende taak OR

De OR heeft een stimulerende taak of zorgtaak. Hij moet specifieke zaken bij de ondernemer onder de aandacht brengen.

Lees meer

Uitbreiding bevoegdheden OR

De ondernemingsraad kan bovenwettelijke bevoegdheden toegekend krijgen in situaties waarin de OR geen of te beperkte bevoegdheden heeft.

Lees meer

Vakbond en de OR

De vakbond is partij bij de totstandkoming van de OR. Bij de OR-verkiezingen kunnen de vakbonden kandidaten voordragen. Er zijn veel raakvlakken tussen OR en vakbond en met een goede samenwerking kunnen zij elkaars positie versterken.

Lees meer

Vaste commissie

Een vaste commissie bestaat uit OR-leden en eventueel andere medewerkers. De commissie behandelt onderwerpen die regelmatig op de agenda staan van de OR.

Lees meer

Voorbereidingscommissie

Een voorbereidingscommissie is een tijdelijke commissie die de OR kan instellen voor de behandeling van een bepaald onderwerp. Hoe werkt een voorbereidingscommissie?

Lees meer

Werkwijze OR

In het OR-reglement regelt de OR zijn formele werkwijze, zoals de organisatie van de verkiezingen en het bijeenroepen van de OR-vergaderingen. Voor het structureren van het OR-werk kan een werkplan gemaakt worden.

Lees meer

WOR Artikel 1 Begripsbepalingen

In artikel 1 van de Wet Ondernemingsraden (WOR) worden de definities gespecificeerd die in de ondernemingsraad worden gebruikt.

Lees meer

WOR Artikel 10 Organisatie van de verkiezingen OR

In het reglement van de ondernemingsraad worden nadere regels met betrekking tot de verkiezingen gesteld.

Lees meer

WOR Artikel 11 Uitslag verkiezingen OR

De ondernemingsraad zorgt ervoor dat de uitslag van de verkiezingen bekend wordt gemaakt en dat deze blijvend vermeld is op een plaats die vrij toegankelijk is voor werknemers.

Lees meer

WOR Artikel 12 Zittingstermijn leden OR

De leden van een ondernemingsraad treden tegelijk om de 2, 3, of 4 jaar. Zij kunnen ook om de 2 jaar voor de helft aftreden.

Lees meer

WOR Artikel 13 Uitsluiting OR lid

Op verzoek van de ondernemer of ondernemingsraad kan een lid uitgesloten worden van alle op bepaalde werkzaamheden van de ondernemingsraad.

Lees meer

WOR Artikel 14 Vergaderingen OR en jaarverslag

In het reglement van de ondernemingsraad staan onder andere voorschriften over het aantal vergaderingen, de manier van vergaderen en het jaarverslag van de OR.

Lees meer

WOR Artikel 15 Commissies OR

De ondernemingsraad kan commissies instellen die hij voor de vervulling van zijn taak nodig heeft. Dit moet schriftelijk voorgelegd worden aan de ondernemer.

Lees meer

WOR Artikel 16 Uitnodigen deskundigen

De ondernemingsraad kan een of meer deskundigen raadplegen voor inlichtingen en adviezen. Dit kan schriftelijk of in een vergadering.

Lees meer

WOR Artikel 17 Faciliteiten en doorbetaling loon

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad toegang te geven tot de voorzieningen die de OR redelijkerwijze nodig heeft om zijn taak te vervullen. Vergaderingen vinden zo mogelijk plaats onder arbeidstijd.

Lees meer

WOR Artikel 18 Uren voor onderling beraad en scholing

De ondernemer is verplicht de OR-leden gelegenheid te bieden voor onderling beraad en overleg. Dit aantal uren wordt bepaald door de ondernemer en de ondernemingsraad.

Lees meer

WOR Artikel 19 (Vervallen per 01-04-1990)

(Vervallen per 01-04-1990)

Lees meer

WOR Artikel 2 Instellingsgrens

In artikel 2 van de wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt de doelstelling van de OR en personeelsomvang beschreven.

Lees meer

WOR Artikel 20 Geheimhouding

De OR-leden, commissieleden en geraadpleegde deskundigen zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen die zijn in hun hoedanigheid vernemen.

Lees meer

WOR Artikel 21 Bescherming tegen benadeling

De ondernemer draagt er zorg voor dat onder andere leden van de ondernemingsraad en commissies niet uit hoofde van hun lidmaatschap worden benadeeld in hun positie in de onderneming.

Lees meer

WOR Artikel 22 Kosten OR werk en scholing

De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR en commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.

Lees meer

WOR Artikel 22a Proceskosten

In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld. 

Lees meer

WOR Artikel 23 Overlegvergaderingen en initiatiefrecht

In de overlegvergadering worden de aangelegenheden aan de orde gesteld waarover overleg wenselijk is of die volgens de wet besproken moeten worden. Nieuw is het onderwerp beloningsbeleid. De OR en ondernemer komen binnen twee weken bij elkaar nadat daar om gevraagd is door een van beiden. 

Lees meer

WOR Artikel 23a Afspraken over de overlegvergadering

Een overlegvergadering kan gehouden worden als voldaan wordt de bepalingen in het reglement over het houden van een overlegvergadering. In dit artikel worden een aantal afspraken met betrekking tot de overlegvergadering genoemd.

Lees meer

WOR Artikel 23b Schorsen overlegvergadering

Een overlegvergadering wordt door de voorzitter geschorst wanneer de ondernemer of OR ten aanzien van een bepaald onderwerp afzonderlijk overleg wenselijk acht.

Lees meer

WOR Artikel 23c Overleg met de OC

Als een onderdeelcommissie bevoegdheid heeft tot het plegen van overleg met de leiding, zijn er een aantal artikelen van toepassing op dat overleg.

Lees meer

WOR Artikel 24 Het algemene gang van zaken overleg

In de overlegvergadering wordt ten minste twee keer per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. Het hangt van de soort onderneming af wie er aanwezig zijn bij de vergadering.

Lees meer

WOR Artikel 25 Adviesrecht OR

De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over diverse voorgenomen besluiten. In dit artikel is te lezen om welke voorgenomen besluiten het gaat.

 

Lees meer

WOR Artikel 26 Beroepsrecht ondernemingskamer

De OR kan bij de ondernemingskamer beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als dat besluit niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad of als er nieuwe feiten bekend zijn geworden.

Lees meer

WOR Artikel 27 Instemmingsrecht OR

Er zijn besluiten waarvoor de onderneming instemming van de ondernemingsraad nodig heeft. In dit artikel staat welke besluiten dit zijn en de procedure van het instemmingsrecht.

Lees meer

WOR Artikel 28 Zorgtaken OR naleving wetten

De ondernemingsraad heeft als taak arbo zaken, betrokkenheid bij arbeid en de zorg voor het milieu te bevorderen en waakt tegen discriminatie in de onderneming.

Lees meer

WOR Artikel 29 Benoemingsrecht OR bestuursleden sociale fondsen e.d.

De ondernemingsraad heeft het recht een door de ondernemer te bepalen aantal, maar ten minste de helft, te benoemen van de bestuursleden van door de ondernemer ten behoeve van in de onderneming werkzame personen opgerichte instellingen.

Lees meer

WOR Artikel 3 Gemeenschappelijke OR

In artikel 3 van de wet op de ondernemingsraden (WOR) worden de regels voor een gemeenschappelijke ondernemingsraad beschreven.

Lees meer

WOR Artikel 30 Adviesrecht OR benoeming/ontslag bestuurder

De ondernemer stelt de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

Lees meer

WOR Artikel 31 Informatierecht OR

De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

Lees meer

WOR Artikel 31a Financiële informatie

De ondernemer verstrekt, mede ten behoeve van de bespreking van de algemene gang van zaken van de onderneming, ten minste tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad mondeling of schriftelijk algemene gegevens omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het verstreken tijdvak.

Lees meer

WOR Artikel 31b Informatie sociaal beleid

De ondernemer verstrekt ten minste eenmaal per jaar aan de ondernemingsraad schriftelijk algemene gegevens inzake de aantallen en verschillende groepen van de medewerkers en het sociaal beleid.

Lees meer

WOR Artikel 31c Informatie adviesopdracht over personele regelingen

De ondernemer doet aan de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mededeling van zijn voornemen tot het verstrekken van een adviesopdracht aan een deskundige buiten de onderneming, met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 27.

Lees meer

WOR Artikel 31d Informatie beloningsbeleid

De ondernemer verstrekt minimaal eenmaal per jaar aan de OR schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep werknemers en het bestuur en toezichthoudend orgaan.

Lees meer

WOR Artikel 31e Uitzondering op art. 31d

Artikel 31d is niet overal op van toepassing. In artikel 31e is te lezen wanneer artikel 31d niet van toepassing is.

Lees meer

WOR Artikel 31f Informatie uitvoeringsovereenkomst pensioenen

De ondernemer is verplicht de ondernemingsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet of een uitvoeringsreglement als bedoeld in onderdeel b van de defin

Lees meer

WOR Artikel 32 Uitbreiding bevoegdheden OR

Door een CAO of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan kunnen aan de ondernemingsraad verdere bevoegdheden dan in deze wet genoemd worden toegekend.

Lees meer

WOR Artikel 33 Centrale en groepsondernemingsraad

Een ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld kan een groepsondernemingsraad of centrale ondernemingsraad instellen indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet ten aanzien van deze ondernemingen.

Lees meer

WOR Artikel 34 Verkiezing leden COR en GOR

Op de verkiezingen van leden voor de centrale ondernemingsraad en groepsondernemingsraad is een aantal regels van toepassing die te lezen zijn in dit artikel.

Lees meer

WOR Artikel 35 Bevoegdheden COR en GOR

Op de centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden zijn verschillende artikelen van toepassing, met dien verstande dat door die raden uitsluitend aangelegenheden worden behandeld die van gemeenschappelijk belang zijn voor de meerderheid van de ondernemingen waarvoor zij zijn ingesteld.

Lees meer

WOR Artikel 35a (Vervallen per 04-03-1998)

Vervallen per 04-03-1998

Lees meer

WOR Artikel 35b Personeelsvergadering

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin ten minste 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, is verplicht de in deze onderneming werkzame personen tenminste tweemaal per kalenderjaar in de gelegenheid te stellen gezamenlijk met hem bijeen te komen.

Lees meer

WOR Artikel 35c PVT

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin ten minste 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. De PVT bestaat uit ten minste drie personen die rechtstreeks gekozen zijn bij geheime schriftelijke stemming door en uit in de onderneming werkzame personen.

Lees meer

WOR Artikel 35d Vrijwillige instelling PVT

De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin minder dan 10 personen werkzaam zijn en waarvoor geen ondernemingsraad is ingesteld, kan vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging instellen.

Lees meer

WOR Artikel 36 Geschillen kantonrechter

Iedere belanghebbende kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald.

Lees meer

WOR Artikel 36a Geschillenregeling voor de PV

Iedere in de onderneming werkzame persoon kan de kantonrechter verzoeken te bepalen dat de ondernemer gevolg dient te geven aan artikel 35b.

Lees meer

WOR Artikel 37 Bedrijfscommissie

Voor groepen van ondernemingen worden ter behandeling van aangelegenheden betreffende de ondernemingsraden bedrijfscommissies ingesteld.

Lees meer

WOR Artikel 38 Benoeming leden bedrijfscommissie

Leden van een bedrijfscommissie worden benoemd door organisaties van ondernemers en werknemers. De Raad bepaalt het aantal leden.

Lees meer

WOR Artikel 39 Werkwijze bedrijfscommissie

De Raad stelt bij verordening nadere regels omtrent de samenstelling en de werkwijze van de bedrijfscommissie.

Lees meer

WOR Artikel 4 Afzonderlijke OR voor een onderdeel

Een onderneming met minstens 50 werknemers kan voor een onderdeel van de onderneming een afzonderlijke ondernemingsraad instellen.

Lees meer

WOR Artikel 40 Jaarverslag bedrijfscommissie

Iedere bedrijfscommissie brengt jaarlijks aan Onze Minister en aan de Raad verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Onze Minister kan regelen stellen ten aanzien van de verslaggeving.

Lees meer

WOR Artikel 41 Kosten bedrijfscommissie

De kosten van een bedrijfscommissie worden door de in artikel 38 bedoelde organisaties van ondernemers en werknemers gedragen, naar evenredigheid van het aantal leden dat zij benoemen.

Lees meer

WOR Artikel 42 Geheimhoudingsplicht leden bedrijfscommissie

Ten aanzien van de voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden van de bedrijfscommissies, alsmede ten aanzien van de personen die met het secretariaat van een bedrijfscommissie zijn belast, is artikel 20, eerste en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

Lees meer

WOR Artikel 43 Bedrijfschap als bedrijfscommissie

Indien voor een groep van ondernemingen een (hoofd)bedrijfschap bestaat kan de Raad het bestuur van dat (hoofd)bedrijfschap aanwijzen als bedrijfscommissie.

Lees meer

WOR Artikel 44 (Vervallen per 01-04-1990)

Vervallen per 01-04-1990

Lees meer

WOR Artikel 45 (Vervallen per 01-04-1990)

Vervallen per 01-04-1990

Lees meer

WOR Artikel 46 Aanwijzingsbevoegdheid bedrijfscommissie door de SER

Indien voor de behandeling van aangelegenheden betreffende een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of een vergadering meer dan één bedrijfscommissie bevoegd zou zijn, wijst de Raad de commissie aan die voor de behandeling van de betrokken aangelegenheden als de krachtens deze wet bevoegde commissie zal optreden.

Lees meer

WOR Artikel 46a Bijzondere taak SER

Onverminderd hetgeen hem is toebedeeld in deze wet en de daarop berustende bepalingen, heeft de Raad tot taak de medezeggenschap in ondernemingen te bevorderen.  

Lees meer

WOR Artikel 46b (Vervallen per 19-07-2013)

Vervallen per 19-07-2013

Lees meer

WOR Artikel 46c (Vervallen per 19-07-2013)

Vervallen per 19-07-2013

Lees meer

WOR Artikel 46d OR overheid

Ten aanzien van een onderneming waarin uitsluitend of nagenoeg uitsluitend krachtens publiekrechtelijke aantstelling arbeid wordt verricht, gelden bijzondere bepalingen die in dit artikel genoemd worden.

Lees meer

WOR Artikel 46e Overleg met de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

De aan de Minister van Binnenlandse Zaken toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend na overleg met de betrokken werkgevers of verenigingen van werkgevers en de centrales van overheidspersoneel, verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid.

Lees meer

WOR Artikel 47 Regels ter uitvoering van de wet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.

Lees meer

WOR Artikel 48 Voorlopig reglement OR

De ondernemer op wie de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad rust, treft bij voorlopig reglement, voor zover nodig, de voorzieningen die tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad behoren, totdat de ondernemingsraad zelf die bevoegdheid uitoefent.

Lees meer

WOR Artikel 49 Informatieverplichting aan Inspectie SZW

De ondernemer of de ondernemingsraad verstrekt desgevraagd aan een ambtenaar inlichtingen omtrent het instellen en het functioneren van deze ondernemingsraden.

Lees meer

WOR Artikel 5 Ontheffing instellingsplicht OR

Een ondernemer kan van de Raad ontheffing krijgen van de verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad voor maximaal vijf jaar.

Lees meer

WOR Artikel 50 Overgangsregeling eigen risicodragerschap WIA

Voor de jaren 2006 en 2007 wordt in artikel 25, eerste lid, onderdeel m, voor «artikel 40, aanhef en eerste lid, onderdeel b» gelezen: artikel 122d, tweede lid.

Lees meer

WOR Artikel 51 Regels omtrent instelling bedrijfscommissie

De bedrijfscommissies, door de Raad ingesteld krachtens de Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1950, K 174), worden geacht door de Raad te zijn ingesteld krachtens deze wet.

Lees meer

WOR Artikel 52 (Vervallen per 01-01-2002)

Vervallen per 01-01-2001

Lees meer

WOR Artikel 53 Bijzondere regels voor hoger onderwijs

Deze wet stelt regels omtrent het besluit van het bestuur van een bekostigde instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in artikel 1.2, onderdeel a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of deze wet met uitzondering van hoofdstuk VIIB al dan niet van toepassing is op die instelling.

Lees meer

WOR Artikel 53a Wet geldt niet voor Defensie

Deze wet is niet van toepassing op het Ministerie van Defensie en de daaronder ressorterende diensten, bedrijven of instellingen.

Lees meer

WOR Artikel 53b Wet geldt niet voor de Hoge Raad

Deze wet is niet van toepassing op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij de Hoge Raad.

Lees meer

WOR Artikel 53c Wet geldt niet voor bepaalde functies

Deze wet is niet van toepassing op de leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer en op de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen.

Lees meer

WOR Artikel 54 Wijzigen van de wet

Deze wet kan worden aangehaald als Wet op de ondernemingsraden. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Lees meer

WOR Artikel 5a Instelling vrijwillige OR of bij CAO

Een ondernemer kan een ondernemingsraad instellen of in stand houden voor een onderneming die niet (langer) verplicht is een ondernemingsraad in te stellen.

Lees meer

WOR Artikel 6 Aantal leden OR en actief en passief kiesrecht

Een ondernemingsraad bestaat uit in de onderneming werkzame personen. De grootte van de OR is afhankelijk van het aantal werkzame personen in de onderneming.

Lees meer

WOR Artikel 7 Voorzitter OR

De voorzitter van de ondernemingsraad vertegenwoordigt de OR in rechte. De ondernemingsraad kiest uit zijn midden een voorzitter.

Lees meer

WOR Artikel 8 Reglement OR

In een reglement van de ondernemingsraad staan de onderwerpen die ter regeling aan de ondernemingsraad zijn opgedragen. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet.

Lees meer

WOR Artikel 9 Verkiezing van de OR

De verkiezing van OR-leden gebeurt aan de hand van een of meerdere kandidatenlijsten. Een kandidatenlijst kan door verschillende personen of groepen ingediend worden.

Lees meer