De OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent (artikel 25 lid 1f WOR).

Een voorgenomen besluit tot wijziging van de plaats waar de onderneming haar werkzaamheden uitoefent moet op grond van artikel 25 lid 1f van de WOR, ter advies aan de OR worden voorgelegd. Het kan daarbij ook gaan om een verhuizing van een deel van de werkzaamheden of om een tijdelijke verhuizing. Het adviesrecht geldt ook wanneer het een verhuizing binnen dezelfde gemeente betreft.

Arbeidsomstandigheden

Vaak gaat een verhuizing gepaard met andere wijzigingen waarop het advies- of instemmingsrecht van toepassing is. In ieder geval moet de OR letten op ARBO-zaken. Wijzigingen van arbeidsomstandigheden (met het oog op veiligheid&gezondheid van het personeel) moeten volgens artikel 27 lid 1d WOR ter instemming aan de OR worden voorgelegd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inrichting van de werkplekken; de aanschaf van nieuw meubilair; de vereisten op het gebied van klimaat en geluid; een nieuw bedrijfshulpverleningsplan. Wanneer het nieuwe pand betrokken is moet een nieuwe Risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E) gehouden worden.