OR en financieel beleid

De ondernemingsraad zou het prachtig vinden, eindelijk die cijfers snappen! Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van uw organisatie, maar geven ook informatie over beleidskeuzes. Aan het eind van deze cursus van SBI Formaat kent u de financiële basisbegrippen, kunt u de jaarrekening en begroting lezen en weet u wanneer u welke vragen kunt stellen in het overleg met uw bestuurder.

Inhoud

 • De balans, resultatenrekening, toelichting en accountantsverklaring (samen de jaarrekening)
 • Opbouw van de begroting en het begrotingsproces
 • De relatie tussen begroting en beleid
 • Management Informatie Systemen

Tenslotte bepaalt u de wijze waarop uw ondernemingsraad wil omgaan met financiële stukken en denkt u na over de rolverdeling tussen OR, financiële commissie en eventuele COR of GOR.

Certificaat 


In deze training werkt u aan de competenties 'analytisch vermogen' en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan. 

Tijdens deze training ontvangt u het boek 'Financieel beleid, wat en hoe voor de OR'. Dit boek is een gids die de ondernemingsraad ter hand kan nemen bij financiële onderwerpen. 

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee. 

10:00 - 12:30

 • Kennismaking

  Daarna maken we kennis met elkaar en gaan wij in op wat deelnemers verwachten van de cursus.

 • Planning- en controlecyclus

  Met de "planning- en controlecyclus" wil de directie greep krijgen op de financiën van de organisatie. Deze planning- en controlecyclus kent meerdere onderdelen. U leert de belangrijkste begrippen daarvan omschrijven: beleidsnotities, begroting, voortgangsverslag en financiële jaarrekening.

 • Start van het programma

  We beginnen de cursus met huishoudelijke mededelingen en het bespreken van het programma.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Het financiële jaarverslag

  In het financieel jaarverslag legt de directie verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële positie van de organisatie. Het verslag bevat ondermeer de balans, de resultatenrekening en een kasstroomoverzicht. Elk jaar krijgt de OR deze voorgelegd ter bespreking.

  U leert de basisbegrippen om het financieel jaarverslag te kunnen lezen en beoordelen. Behandeld worden:

  • Opzet en inhoud van de jaarrekening
  • Lezen balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht
  • Kengetallen

  Er wordt een directe vertaalslag gemaakt naar uw eigen praktijk. U krijgt opdrachten die het inzicht in de eigen financiële jaarrekening verdiepen.

17:00 - 17:30

 • Korte pauze en snack

17:30 - 19:15

 • De OR en het financieel beleid

  Financieel beleid (planning en controlecyclus) in een organisatie is een veel omvattend besluitvormingsproces. Voor een OR is het niet altijd gemakkelijk daarin een weg te vinden. Welke informatie heeft de OR nodig? Wanneer ben ik tijdig met mijn invloedsuitoefening? Wat zijn mijn rechten hierbij? Waarop moeten we bedacht zijn? In dit onderdeel van de cursus gaan wij dieper in op de planning en controlecyclus. Behandeld worden de verschillende stappen die in dit besluitvormingsproces worden gezet:

  • Wanneer worden welke stukken geproduceerd?
  • Hoe komen deze stukken tot stand?
  • Wie zijn betrokken bij het opstellen van de stukken?
  • Daarna gaan wij in op de rol van de OR. Welke informatie wilt u ontvangen? Wat zijn uw rechten? Wat zijn aandachtspunten voor de OR?

  Uw eigen praktijk betrekken wij hierbij. Doel daarvan is dat u een scherp beeld krijgt van de financiële besluitvorming in uw eigen organisatie. Op basis daarvan kunt een gedegen afweging maken van de momenten die voor de OR van belang zijn om invloed uit te oefenen.

19:15 - 19:30

 • Einde van de eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 12:30

 • De begroting

  Met een begroting raamt de directie opbrengsten en kosten van de organisatie. Deze ochtend besteden we aandacht aan de begroting van uw organisatie. Hoofdinvalshoek daarbij is dat u een relatie leert leggen tussen beleid en begroting. Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe is een begroting opgebouwd?
  • Hoe vertaalt beleid zich in een begroting?
  • Wie is verantwoordelijk voor een begroting?
  • Voor welke zaken in een begroting zou je als OR aandacht moeten hebben?
  • Welke wettelijke bevoegdheden heeft een OR ten aanzien van de begroting?

  Na behandeling van de basisbegrippen gaat u aan de slag met uw eigen begroting. Aan de hand van vragen leert u uw eigen begroting kritisch doorlichten.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Aanpak OR

  Tot zover heeft u veel informatie opgedaan over wat de OR kan en mag bij financieel beleid. Invloed uitoefenen op financieel beleid vraagt echter ook om gerichte acties van de OR. Hoe scherp heeft de OR eigen doelen voor ogen? Hoe ligt de taakverdeling rond dit onderwerp in de OR? Wat heeft de OR nodig om resultaten te halen?

  Tijdens de cursus leert u verschillende hoofdlijnen in de aanpak onderscheiden van belang voor uw eigen OR. Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn:

  • Wel of niet werken met een financiële commissie?
  • Rol van financiële specialisten of financiële commissie in de OR?
  • Doelstellingen op financieel gebied van de OR?
  • Verder ontwikkelen eigen deskundigheid OR.
  • Netwerken van de OR/financiële commissie.

16:15 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de cursus

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500